regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO opsychologii.pl/sklep

 § 1 Informacje ogólne

Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

regulamin – niniejszy dokument stanowiący wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 kc;

sklep – serwis internetowy umożliwiający nabywanie towarów i usług, dostępny w sieci web pod adresem opsychologii.pl/sklep

sprzedawca – Sabina Sadecka Psychologia, ul. Nad Wierzbakiem 26, 60-612 Poznań, posługująca się NIPem 8522159330 i adresem e-mail sabinasadecka@gmail.com;

klient – to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

użytkownik – to osoba fizyczna, której zostanie przyznany dostęp do platformy edukacyjnej w przypadku gdy nie jest ona tożsama z klientem;

towar – to przedmiot lub treść cyfrowa, która zostanie dostarczona do klienta;

usługa – to usługa umożliwiająca dostęp klientowi lub użytkownikowi do treści cyfrowych stanowiących własność sprzedawcy;

sprzedaż lub zakup – to proces, podczas którego klient w zamian za środki pieniężne nabywa towary lub usługi sprzedawane przez sprzedawcę;

konsument – to klient, który jest osobą fizyczną i dokonuje zakupu towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22¹ kc);

§ 2 Oferta sprzedawcy i przedmiot umowy

Sprzedawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej umożliwia za pomocą interfejsu sklepu każdemu zainteresowanemu klientowi zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi dostępu do treści cyfrowych na zasadach określonych w regulaminie.

Zawarcie umowy jest możliwe przez klienta z dowolnego państwa świata. W przypadku książek sprzedawca wysyła towar wyłącznie na adresy wskazane przez klienta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Możliwość zawarcia umowy może być ograniczana czasowo przez sprzedawcę – w szczególności sprzedaż poszczególnych usług może odbywać się w z góry określonych odstępach czasu.

Wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto i zawierają w sobie podatek VAT.

§ 3 Zawarcie umowy

Klient wyraża wolę zawarcia umowy poprzez dodanie wybranych towarów lub usług do koszyka, określenie ich ilości, wybranie sposobu płatności i wysyłki, zapoznanie się z treścią regulaminu, wypełnienie formularza, zaznaczenie okienka wyboru potwierdzającego fakt zapoznania się z regulaminem i wciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie sklepu.

Wciśnięcie przycisku, o którym mowa powyżej rozpoczyna realizację procesu zakupu.

Wciśniecie przycisku, o którym mowa powyżej powoduje przekierowanie do strony obsługującej procedurę płatności online (Tpay lub PayPal) będący jedną z możliwości uiszczenia ceny zakupu.

Sprzedawca, po wciśnięciu przycisku, o którym mowa powyżej, potwierdza fakt otrzymania oświadczenia klienta o wyrażeniu woli związania się umową, wysyłając wiadomość przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez klienta w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Do wiadomości e-mail dołączona jest treść regulaminu zaakceptowanego przez klienta.

Kupujący ma możliwość uiszczenia ceny treści cyfrowych za pośrednictwem serwisów:

Tpay oraz PayPal

Z chwilą zaksięgowania w systemie informatycznym serwisu PayPal lub TPay.com uiszczonej przez Kupującego ceny zakupu, proces zakupu uznaje się za zrealizowany co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży towaru pomiędzy klientem, a sprzedawcą o treści przyjętej w regulaminie.

Wszelkie zobowiązania konsumenta wynikające z zawartej umowy gasną w chwili uiszczenia ceny zakupu

§ 4Treści cyfrowe

Usługa dostępu do treści cyfrowych może być ograniczona lub nieograniczona w czasie.

O ograniczeniu w czasie decyduje treść oferty zawartej w sklepie.

Treści cyfrowe, w szczególności szkolenia, nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa.

Dostęp do treści cyfrowych w postaci e-booków wymaga od klienta:

ządzenia z możliwością odczytu jednego z formatów:

e-pub (electronic publication)

mobi

pdf (Portable Document File)

pamięci masowej o pojemności co najmniej 4 MB

Dostęp do treści cyfrowych, w szczególności do kursów online, wymaga od klienta lub użytkownika:

urządzenia z zainstalowaną przynajmniej jedną z przeglądarek internetowych w następującej wersji:

Mozilla Firefox – wersja 70

Google Chrome – wersja 78

Microsoft Edge – wersja 44

możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 8 mbps;

możliwości odtwarzania dźwięku na urządzeniu;wykorzystania przez urządzenie procesora zbudowanego z co najmniej jednego rdzenia o zegarze nie mniejszym niż 2 GHz;

pamięci operacyjnej wynoszącej co najmniej 1 GB;

wyświetlaczu o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli.

Sprzedawca nie wdrożył dodatkowych, technicznych środków ochrony treści cyfrowych

§ 5Platforma edukacyjna

Korzystanie z dostępu do niektórych usług zakupionych za pośrednictwem sklepu, w szczególności kursów online, jest możliwe wyłącznie poprzez platformę edukacyjną.

Uzyskanie dostępu do platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie dla klientów, którzy zawarli w sposób opisany w § 3 regulaminu umowę zakupu dostępu do usługi świadczonej za pomocą platformy edukacyjnej.

Uzyskanie dostępu do platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie dla użytkowników wskazanych przez klienta, który zawarł w sposób opisany w § 3 regulaminu umowę i zakupił więcej niż jedną usługę dostępu do usługi świadczonej za pomocą platformy edukacyjnej.

Konto użytkownika platformy edukacyjnej funkcjonuje w oparciu o niezależną umowę, zgodnie z regulaminem platformy edukacyjnej

§ 6 Odstąpienie od umowy

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


(…) 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Dane osobowe 

Sprzedawca gwarantuje ochronę wszelkich zebranych danych osobowych. Dane osobowe klienta umieszczone w bazie danych sprzedawcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy. Sprzedawca daje klientowi możliwość zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego w toku zawierania umowy udostępniając mu politykę prywatności, a także dołącza ten obowiązek informacyjny do wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 4 regulaminu.

§ 8 Własność intelektualna

Sprzedawca udziela pełnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie licencji do wykorzystywania utworów eksploatowanych przez klienta lub użytkownika – do których dostęp uzyskują oni na podstawie zakupionych usług.

Licencja jest ograniczona do tych sposobów korzystania z utworów, które zostały wskazane w ofercie lub w sposób dorozumiany z niej wynikają.

Jeśli klient lub użytkownik zamierza wykorzystać materiały dla celów innych niż cele, w których zostały one przygotowane, obowiązany jest przed ich wykorzystaniem uzyskać zgodę sprzedawcy.

Licencja w szczególności nie obejmuje prawa do sublicencji jakimkolwiek innym podmiotom oraz prawa wykorzystywania licencjonowanych materiałów do celów zarobkowych przez klienta lub użytkownika na rzecz podmiotów trzecich – chyba, że strony uzgodniły inaczej.

Jeśli strony nie uzgodniły inaczej, licencja obejmuje sposób wykorzystania materiałów jedynie na potrzeby organizacyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez klienta lub użytkownika.

Pola eksploatacji, które obejmuje udzielana licencja są dorozumiewane z natury usługi i lecz nigdy nie powinny być traktowane rozszerzająco.

 § 9 Postanowienia końcowe 

Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 13 listopada 2019 r.

Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych związanych z niniejszą umową jak i dla wszelkich sporów mogących powstać na tle niniejszej umowy jest prawo polskie.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT potwierdzającej zakup w wersji elektronicznej, poprzez jej wysłanie na wskazany podczas zakupu adres e-mail.

Żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Jeśli którekolwiek z postanowień umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne to:

takie postanowienia zostaną oderwane od umowy, która będzie nadal w pełni obowiązywała, ale jedynie w zakresie w jakim jej pierwotne cele nie zostałyby w istotny sposób zmienione;nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień umowy. W takim przypadku strony zobowiązują się niezwłocznie zastąpić (np. w drodze aneksu do umowy) nieważne lub nieskuteczne postanowienie postanowieniem ważnym lub skutecznym, którego cel będzie taki sam lub podobny do celu postanowienia nieważnego lub nieskutecznego.

Żadne z postanowień umowy nie może być interpretowane jako zmierzające do zapobieżenia pełnemu stosowaniu się do przepisów prawa (obowiązujących w momencie podpisania umowy czy też po jej podpisaniu) oraz do postanowień krajowych i międzynarodowych organów władzy publicznej.